Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Statystyka

Uytkownikw: 5764
Artykuw: 1613
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25442846

Archiwum

teatr uliczny
2019teatruliczny.jpg
 
Gminny konkurs kold

Orodek Kultury w Dukli zaprasza do wzicia udziau

w XIII Gminnym Konkursie Kold i Pastoraek
REGULAMIN

1.   Termin i miejsce:  Konkurs odbdzie si 12 grudnia 2019. w  sali  widowiskowej Orodka Kultury w Dukli o godz. 9.00 

2.  Celem konkursu jest podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kold i pastoraek. 

3.  Kady z uczestników zobowizany jest do wykonania jednej koldy lub pastoraki. 

Do konkursu dopuszcza si wycznie solistów i zespoy wokalne (co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole) z akompaniamentem, lub podkadem muzycznym - (format audio lub mp3). 

4.  Kryteria oceny:  Komisja ocenia bdzie autentyczno utworów, poziom wykonania, dobór repertuaru oraz ogólny wyraz artystyczny prezentacji. W kategorii I i II komisja wemie równie pod uwag strój, przebranie witeczne oraz ogóln opraw utworu. Laureaci otrzymaj pamitkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe.


5.  Kategorie:
a) solici                                                 b) zespoy ( co najmniej 3 osoby )
kat. I  -  do klasy „0” wcznie          
kat. II  -  kl. I, II, III,                                kat. II  -  KL. I, II, III,
kat. III  -  kl. IV, V, VI                              kat. III  -  KL. IV, V, VI, VII
kat. IV  -  kl. VII i VIII                            kat. IV  -  kl. VII i VIII                                         
kat. V - doroli                                        kat. V  -  doroli 

Uwaga!!! 
Laureaci 1, 2 i 3 miejsca zostaj nominowani do   VII  MIDZYGMINNEGO  KONKURSU  KOLD  I  PASTORAEK który odbdzie si 18 grudnia 2019r. w sali widowiskowej Orodka Kultury – wicej na www.ok.dukla.pl

     Kategoria „zespó” powstanie w odrbnych kategoriach wiekowych w przypadku gdy zgosze bdzie wicej  ni 4, w poszczególnych grupach wiekowych. W innym przypadku bdzie jedna kategoria „zespó” bez wzgldu na wiek uczestników. 
6.  
Warunkiem dopuszczenia do konkursu bdzie prawidowo wypeniona oryginalna karta zgoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobicie lub na email: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 6 grudnia 2019r. do godziny 16.00,  karty po wyznaczonym terminie nie bd przyjmowane
7.  Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.                                                                                  Karta zgoszenia 


XIII GMINNY KONKURS KOLD I PASTORAEK DUKLA 2019

Nazwisko i imi .....................................................................................
Tytu utworu........................................................................................... 
Kategoria ............................................................................................... 
Placówka delegujca..............................................................................
Imi i nazwisko opiekuna, nr telefonu. .................................................

Biorc udzia w konkursie wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych przez ORODEK KULTURY z siedzib w DUKLI, UL. KOCIUSZKI 4 w celu promocji w galerii zdj i video na stronie internetowej www.ok.dukla.pl. Wiem, e podanie danych jest dobrowolne oraz, e mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostpu do treci swoich danych.

 

 

…………………………………………………………

Podpis prawnego opiekuna/rodzica

 
konkurs - piosenka obcojzyczna 2019

Karta zgoszenia - XII Powiatowy Przegld Piosenki Obcojzycznej 2019r.


tytu prezentacji.....................................................................................

imi i nazwisko wykonawcy (nazwa zespou)...........................................

kategoria wiekowa ................................................................................

autor utworu..........................................................................................

ilod uczestników..................................................................................

szkoa (pena nazwa).............................................................................

opiekun (tel.) ........................................................................................

uwagi ...................................................................................................

Zgoda RODO

. Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Orodek Kultury w Dukli, ul. Kociuszki 4, 38-450
Dukla w celach promocji wydarzenia.
. Wyraam zgod na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach www. Orodka Kultury, na tablicach informacyjnych
Orodka Kultury i w miesiczniku „Dukla.pl" w celu promocji wydarzeo kulturalnych.

Owiadczam, e zapoznaem/am si art. 13 ogólnego Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepywu takich danych oraz uchybieo dyrektywy 95/46/WE (RODO).

..........................................................................................
 Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

 regulamin_poprawiony_piosenka_obcojzyczna.jpg
 
Zebranie
2019dutwzebranie.jpg
 
konkurs szopki i stoiki 2019

XIII GMINNY KONKURS NA NAJPIKNIEJSZ SZOPK
BOONARODZENIOW ORAZ STROIK WITECZNY - Dukla 2019

  Regulamin
1. Konkurs adresowany jest do dzieci, modziey i dorosych z terenu gminy Dukla. 
2. Technika wykonania prac oraz forma jest dowolna. 
3. Prace wykonane wycznie z materiaów naturalnych otrzymaj wysz ocen. 
4. Prace mog by zbiorowe i indywidualne. 
5. Najpikniejsze szopki, wykonane indywidualnie i z naturalnych materiaów, wezm udzia w Midzynarodowym Konkursie Szopek Boonarodzeniowych. (Przewidywany termin konkursu stycze 2020). 
6. Kada praca powinna by dokadnie opisana (imi i nazwisko, klasa, szkoa, placówka lub praca domowa, imi i nazwisko nauczyciela). oraz doczona zgoda RODO
7. Prace naley zoy 11 grudnia 2019 w godzinach od 8.00 do 19.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. 
8. Prace ocenia bdzie komisja powoana przez organizatora w kategoriach: 
Kat. I - klasy I-III 
Kat. II - klasy IV-VI
Kat. III - klasy VII-VIII 
IV - szkoy rednie
V- doroli
9. Szopka Boonarodzeniowa oraz Stroik witeczny bd oceniane jako odrbne kategorie konkursowe. 
10. Wyniki ogoszone zostan na stronie internetowej (www.ok.dukla.pl) 13 grudnia 2019 r.

Uwaga !!! Prace prosimy odebra 23 grudnia w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli ul. Trakt Wgierski 38. Nagrody wrczone zostan podczas Jarmarku Boonarodzeniowego (okoo godz. 13.00) W razie niepogody w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Wicej informacji na temat Jarmarku Boonarodzeniowego na stronie www.ok.dukla.pl pod nr tel 662054407

  Prace zakwalifikowane do Konkursu Midzynarodowego zostan przewiezione do Muzeum Historycznego - Paac w Dukli przez Orodek Kultury. Nieodebrane prace oraz nagrody przepadaj !!!    

  Zgoda RODO

  • Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Orodek Kultury w Dukli, ul. Kociuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyraam zgod na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach www. Orodka Kultury, na tablicach informacyjnych Orodka Kultury i w miesiczniku „Dukla.pl" w celu promocji wydarze kulturalnych.
  •  
Owiadczam, e zapoznaem/am si art. 13 ogólnego Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchybie dyrektywy 95/46/WE (RODO).


..........................................................................................
podpis rodzica/opiekuna prawnego
 
Koncert 11 listopada
2019koncert11lis.jpg
Jest w kadym naszym sowie, a sowa s najprostsze
chleb, mama, dom gocinny, i Wisa, i Mazowsze.
I jest w czerwieni maków, i w biaych kwiatach wini,
w piosenkach wszystkich ptaków, i w kadej naszej myli.
W mazurku chopinowskim, i w czarnym wglu lska,
i tu, gdzie serce mówi, e to jest wanie Polska...
Wierszem Wandy Chotomskiej pt „Twój Dom”, rozpocz si uroczysty koncert z okazji 101 rocznicy odzyskania niepodlegoci przez Polsk. Po krótkim przywitaniu wszystkich przez Dyrektora Orodka Kultury w Dukli – Pani Magorzat Walaszczyk – Faryj przyszed czas na cz muzyczn.
Pierwszym punktem koncertu byo wspólne odpiewanie Mazurka Dbrowskiego. Tu po nim na scenie pojawili si Laureaci Konkursu Pieni Patriotycznej – Gabriela Albrycht, Joanna Kawulok, Urszula Jakiea, Zuzanna Szczurek, Zosia Baran i Marcelina Albrycht. Wszyscy z pen wiadomoci i powag prezentowanych utworów wykazali si bardzo wysokim poziomem muzycznym i artystycznym. Nastpnie na scenie te pojawi si duet – Jadwiga Zima (piew) i Artur Szajna (pianino), którzy zagrali klasyczne utwory zwizane z witem 11 listopada. Usysze mona byo pieni „Taki Kraj”, „Wojenko, Wojenko” , „O Mój Rozmarynie” i „Biay Krzy”. Finaowym akcentem koncertu byo wspólne odpiewanie pieni patriotycznych, które to poprowadzi chór „Koloryt” z Rymanowa pod kierownictwem pani Iwony Tylki. Na sali wybrzmiay m.in. pieni takie jak „Rota” , „Warszawianka”, „Marsz Pierwszej Brygady” czy „Pie o Wodzu Miym”. Wydarzeniu towarzyszya podniosa atmosfera i wielkie wzruszenie, w niejednym oku zakrcia si za.
Dzikujemy wszystkim wspaniaym wykonawcom, którzy swoimi wystpami uwietnili to wielkie narodowe wito a mieszkacom gminy Dukla za tak liczne przybycie.

 
Konkurs Inscenizacji 2019
gki2019.jpg
     
       8 listopada 2019 roku w kameralnej slai Orodka Kultury odby si po raz kolejny Gminny Konkurs Inscenizacji. Komisja konkursowa w skadzie Anna Borek, Joanna Szczurek i Norbert Uliasz postanowia przyzna nastpujce nagrody i wyrónienia:

I miejsce - "Co kryje ludzkie serce" zespó Sine Verbis z Gojsc
I miejsce - "Rzepka" zespó Trzeciaki z k Dukielskich
I miejsce - "Placek" Sabina Sereda z Iwli
I miejsce - "Nerwica w granicach normy" Karolina Delimat z Iwli
I miejsce - "Jest taki kwiat" grupa z Jasionki
I miejsce - "Kaplicowy" Pawe Mazur z Wietrzna
II miejsce - "Kot w butach" zespó z Jasionki
II miejsce - "Kijanki" zespó z Iwli
III miejsce - "Wilk u dentysty" grupa z Iwli
wyr. - "Bosa osa" Zofia Szajna z Iwli
wyr. - "Lokomotywa" Klaudia Mikoajczyk z Iwli
wyr. - "Krzyyk z Olszynki" grupa z k Dukielskich

punktacjawierszproza.jpg

 
konkurs - wiersz 2019
 

Karta zgoszenia XV GMINNY KONKURS INSCENIZACJI 2019r. 

tytu prezentacji...................................................................................
imi i nazwisko wykonawcy (nazwa grupy)...............................................
kategoria konkursowa...........................................................................
kategoria wiekowa................................................................................
autor.................................................................................................
ilo uczestników................................................................................
szkoa...............................................................................................
opiekun (tel.)......................................................................................

Zgoda RODO
  • Wyraam zgod na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Orodek Kultury w Dukli, ul. Kociuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyraam zgod na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach www. Orodka Kultury, na tablicach informacyjnych Orodka Kultury i w miesiczniku „Dukla.pl" w celu promocji wydarze kulturalnych.
  Owiadczam, e zapoznaem/am si art. 13 ogólnego Rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchybie dyrektywy 95/46/WE (RODO).


........................................................................................ 
  Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego wiersz_2019.jpg

 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 18 z 775

Projekty

DUTW

Zapowied wydarze

There are no upcoming events currently scheduled.
Zobacz pene kalendarium

Formy dziaalnoci