Statystyka

Uytkownikw: 5484
Artykuw: 1494
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 22966075
Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku


Zapraszamy DUTW Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
kinobanerdutw.jpg

25 maja, godz. 18.00

 
Jak unikn niepomylnej staroci Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
 
„Najskuteczniejsz broni przeciw staroci s [...] zainteresowania umysowe i wyrabianie w sobie zalet charakteru.” Cyceron


    W sobot 6 maja 2017 roku w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odby si wykad medyczny pt. „Jak unikn niepomylnej staroci”. Gównym inicjatorem wydarzenia by Dukielski Uniwersytet Trzeciego Wieku, który przy wspópracy z Orodkiem Kultury w Dukli organizuje cyklicznie wykady tematyczne skierowane dla czonów Stowarzyszenia oraz wszystkich chtnych mieszkaców Gminy Dukla w wieku 50+.
   Tym razem Stowarzyszenie zaprosio do wygoszenia wykadu, pochodzc z Dukli, obecnie mieszkajc w Krakowie – dr hab. n. med. Mari Fornal reprezentujc Katedr Chorób Wewntrznych i Gerontologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagielloskiego.
   Tematem wystpienia byo omówienie procesu starzenia w kontekcie medycznym, psychologicznym i spoecznym. Dr Maria Fornal podaa szczegóowe dane statystyczne dotyczce m. in. dugoci ycia biorc pod uwag kraj pochodzenia czy pe, pokrótce scharakteryzowaa grupy schorze, z którymi najczciej spotykaj si osoby starsze, omówia ich objawy i sposoby leczenia. Podkrelia jednak, e bardzo due znaczenie na pogbianie si procesu starzenia ma nasza postawa i to w duej mierze od naszego nastawienia i prowadzonego trybu ycia zaley w jaki sposób przyjmiemy staro i jak jej dowiadczymy. Dr Maria Fornal przekonywaa suchaczy jak wielkie znaczenie ma podejmowanie aktywnoci fizycznej, umysowej i spoecznej w wieku starszym i zachcaa do zmiany postrzegania staroci jako przypadoci, która nas ogranicza.
   Suchacze, tumnie zgromadzeni w sali Trangranicznego Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli z zainteresowaniem wysuchali wykadu i podzikowali dr Marii Fornal, za dua dawk wiedzy i pozytywnej energii, gromkimi brawami.
 
wykad Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017dutw6maja.jpg
 
Zebranie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
2017dutw16maja.jpg
 
Usysze Gos Seniora Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
DUKIELSKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU REALIZUJE PROJEKT „USYSZE GOS SENIORA”

Projekt realizowany w ramach zada publicznych Gminy Dukla w 2017 roku przez podmioty okrelone w ustawie o dziaalnoci poytku publicznego i o wolontariacie.

„Wspieranie inicjatyw zmierzajcych do umocnienia i rozwoju tosamoci kulturowej mniejszoci narodowych i etnicznych. Organizacji wydarze i imprez kulturowych zwizanych z zachowaniem dziedzictwa kulturowego regionu, podtrzymywanie tradycji narodowej, pielgnowanie polskoci oraz wiadomoci narodowej, kulturowej i obywatelskiej. Organizacja warsztatów artystycznych, kóek teatralnych i muzycznych.”
Tytu zadania: Usysze gos seniora
Termin realizacji: 01.03.2017 – 15.12.2017
Kwota dofinansowania : 7.000,00 z.

Gównym celem projektu jest uatwienie dostpu do szeroko pojtej kultury osobom starszym, emerytom, rencistom zamieszkaym na terenie Gminy Dukla. Czsto ich potrzeby i gos s traktowane marginalnie, dlatego projekt zakada stworzenie oferty opartej na ich aktywnym udziale w yciu spoecznym i kulturalnym. W ramach programu zostan zorganizowane warsztaty zielarskie, wyjazdy edukacyjne, rajdy krajoznawczo – historyczne, wykad z wybranego zagadnienia. Realizacja projektu ma na celu zniwelowanie bariery dostpu do dóbr kultury wysokiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego regionu oraz wiadomoci narodowej, wspieranie postaw obywatelskich wród osób starszych. Zadanie przyczyni si take do rozwijania zainteresowania uczestników, aktywnego spdzania przez nich czasu oraz zaspakajania potrzeb kontaktu z innymi ludmi. Wpynie korzystnie na ich samorealizacj, bdzie pozytywnie oddziaywa na wizi spoeczne. Tematyka wydarze zawartych w ramach projektu jest rónorodna i ma na celu dotarcie do jak najwikszego grona seniorów.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 37 - 45 z 54