Statystyka

Uytkownikw: 5764
Artykuw: 1615
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25456743
Projekty


niadanie Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
artbanerinterreg.jpg

„WSPÓLNE WITECZNE NIADANIE – CZYLI WARSZTATY, POKAZ I DEGUSTACJA WIELKANOCNEGO JADA REGIONALNEGO W TRADYCJI POLSKO-SOWACKIEJ”.

   Od kwietnia Orodek Kultury w Dukli i Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku rozpoczli realizacj mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. Pierwsze trzy zadania, inaugurujce caoroczny program wydarze i imprez o charakterze kulturalno-edukacyjnym, zwizane byy z obchodami wit Wielkanocnych.

   W Niedziel Palmow 9 kwietnia 2017 roku w Trangranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej w Dukli odbyo si „Wspólne witeczne niadanie – czyli warsztaty, pokaz i degustacja wielkanocnego jada regionalnego w tradycji polsko-sowackiej”. Wydarzenie miao na celu prezentacj witecznych tradycji kulinarnych terenu pogranicza oraz ukazanie podobiestw i rónic kultury partnerów mikroprojektu.
2017sniadanie.jpg
   Od godziny 10.00 chtni mieszkacy terenu wsparcia wzili udzia w warsztatach kulinarnych, podczas których zaprezentowano proces powstawania tradycyjnego jada przygotowywanego w okresie wielkanocnym w polskich i sowackich domach. Po stronie polskiej bya to zupa serwatkowa tzw. wiconka, za po stronie sowackiej – ser z krowiego mleka oraz koacz.


  W poudnie przystpiono do wspólnego witecznego niadania. Na stoach znalazy si tradycyjne przysmaki wielkanocne spoywane na terenie pogranicza polsko-sowackiego w czasie wit. Na parterze TCWK ustawiono 6 stoów z menu degustacyjnym, które przygotowali zaproszeni przez partnerów mikroprojektu gocie. Panie Anastazja Fesz i Anna Delimata wraz z KGW z Barwinka czstoway m.in. zup chrzanow, jajkami w galarecie, sosem tatarskim, chrzanem wielkanocnym, chrzanem z jabkami, saatk z tuczyka, urkiem czy bab drodow. Wród wystawionych przez KGW z Wietrzna na czele z p. Danut Czelniak da znalazy si: babeczki pod pierzynk, babka wielkanocna, serownik, makowiec, saatka ledziowa, sos tatarski, chrzan, gotowane miso kiebasiane w wekach, klops pieczony, boczek pieczony czy kule misne z jajkiem. Pani Katarzyna Polek zaproponowaa nastpujce wyroby wielkanocne: jajka faszerowane wdzonym ososiem i tuczykiem, saatk chrzanow, krajank witeczn, keks, baby wielkanocne i ur. Po stronie sowackiej zaprezentoway si równie 3 grupy kulinarne. Panie Mária Sadivová i Vladimíra Vanatová przywiozy m. in. sodkie wypieki, a wród nich bab wielkanocn, makowiec, zawijaniec kakaowy i makowy oraz rónego rodzaju szynki i sery. Pani Nataša Marusinowá zaprezentowaa tradycyjny koszyk sowacki, z którego mona byo spróbowa kiebasy, baleron, boczek, ser, chrzan, wik, rolad ze szpinakiem oraz takie wypieki jak chaka czy ciasto bezjajeczne. Na stole sowackiej grupy pana Jaroslava Krajkovia znalaz si koacz, swojski ser nadziewany misem i warzywami, wika, maso i kiebasa.

   W galerii na pitrze odbyy si za dwie wystawy zwizane z wydarzeniami odbywajcymi si w tygodniu poprzedzajcym „Wspólne witeczne niadanie”. Zaprezentowano prace powstae podczas „Warsztatów pisania jaj w tradycji polskiej i sowackiej” oraz „Koronkarstwo w tradycji sowackiej”. Na wystawie nalazy si jajka pisane w technice woskowej oraz koronki klockowe wykonane przez instruktorów i uczestników zaj. Wydarzenie uwietnili równie lokalni rkodzielnicy: panie Agata acheta i Anna Wojtu ze Zboisk, pani Maria Kwaniowska z Barwinka, panie Ewa Karczmarska-Wickowska, Krystyna i Marta Szymczak z Mszany, pani Danuta Kurdziel z Iwonicza oraz uczniowie ZS nr 2 w Dukli.

   Cae przedsiwzicie byo czci mikroprojektu „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej realizowanego w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. 
 
Koronkarstwo Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
artbanerinterreg.jpg

KORONKARSTWO W TRADYCJI SOWACKIEJ

W czwartek, 6 kwietnia 2017 roku, w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyy si warsztaty, pt. „Koronkarstwo w tradycji sowackiej”.

   Tematem warsztatów bya koronka klockowa, która polega na przeplataniu par nici nawinitych na drewniane szpulki, zwane klockami. Proces wyplatania odbywa si na specjalnej poduszce, do której za pomoc szpilek przymocowuje si wzór. Produktem finalnym tej techniki rkodzielniczej jest tzw. pócienko tworzce rónego rodzaju motywy i ornamenty, utwardzone lakierem do wosów. Koronka klockowa jest jedn z najpikniejszych i najdelikatniejszych rodzajów koronki. Technika ta pochodzi prawdopodobnie z Flandrii, a jej korzenie sigaj XVI w.
 
2017kornoart.jpg

   W warsztatach zorganizowanych przez Orodek Kultury wzio udzia a 20 mieszkanek Gminy Dukla. Mogy one poszerzy swoje umiejtnoci manualne o kolejn technik rkodzielnicz. Jak si okazao tworzenie koronki klockowej jest bardzo mudnym procesem, wymagajcym duej cierpliwoci i precyzji. Podczas czterogodzinnej pracy uczestniczkom wydarzenia udao si wykona jeden z podstawowych splotów klockowych. Instruktorkami warsztatów byy dwie rkodzielniczki ze Sowacji: Nikola Makarová i Zuzana Dreveáková.


   Przeprowadzone warsztaty s czci mikroprojektu „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej realizowanego w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
 
Pisanie jaj Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
artbanerinterreg.jpg
WARTSZTATY PISANIA JAJ W TRADYCJI POLSKIEJ I SOWACKIEJ


   4 kwietnia 2017 roku Orodek Kultury w Dukli zrealizowa pierwsz operacj mikroprojektu pt. „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020. Projekt jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.


   Zwyczaj zdobienia pisanek jest jednym z nieodcznych elementów przygotowa do wit Wielkanocnych. W zalenoci od regionu i przyjtych tam praktyk, w witecznych koszykach mona znale jajka wykonane w rónych technikach. Na pograniczu polsko-sowackim tradycja pisania jaj wielkanocnych jest bardzo zakorzeniona, a rónorodno technik w jakich s wykonywane jest warta poznania.
2017interregart1.jpg

   We wtorek o godzinie 18.00 w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej odbyy si ”Warsztaty Pisania Jaj w Tradycji Polskiej i Sowackiej”. Miay one na celu wymian kunsztu rkodzielniczego pomidzy artystami ludowymi terenu pogranicza, jak i prezentacj technik zdobienia pisanek chtnym mieszkacom obszaru wsparcia. Lektorkami warsztatów byy polskie i sowackie artystki ludowe: Mária Kravcová – widnik, Nataša Marusinová – Vyšný Olík, Maria Kwaniowska – Barwinek oraz Krystyna Szymczak – Mszana. Wydarzenie zgromadzio a 29 uczestników, którzy z wielk ciekawoci obserwowali prac rkodzielniczek, a nastpnie korzystajc z ich dowiadczenia próbowali wykona wasne pisanki w technice woskowej. Wyniki kilkugodzinnych praktyk byy bardzo zadowalajce. Uczestnicy warsztatów wykazali due zaangaowanie, kreatywno i niemae zdolnoci plastyczne. Dziki cennym wskazówkom lektorek udao im si wykona wiele piknych pisanek, które bd mogli woy do swojego koszyka wielkanocnego w Wielk Sobot.

EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO
 
owiascy bliniacy Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu
artbanerinterreg.jpg

„Sowiascy bliniacy – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej”

   Od kwietnia 2017 roku Orodek Kultury w Dukli rozpocznie realizacj rocznego projektu „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. Partnerem sowackim mikroprojektu bdzie Podduklianské osvetové stredisko w widniku.

   Gównymi zaoeniami niniejszej operacji jest popularyzacja kultury i tradycji pogranicza oraz przyblienie wspóczesnych przejawów sztuki polskiej i sowackiej poprzez zacienienie wspópracy pomidzy instytucjami kultury, artystami, rkodzielnikami oraz ca spoecznoci lokaln. Wymiana dowiadcze artystycznych oraz ukazanie cech wspólnych pomidzy dziedzictwem kulturowym obu regionów zaowocuje nie tylko nawizaniem dugotrwaej wspópracy polsko-sowackiej w rónych aspektach kultury, ale take wspólnymi produktami promujcymi region pogranicza (albumy, pyty cd) oraz oywieniem stosunków midzyludzkich. Organizacja wspólnych przedsiwzi wynikajcych z zada mikroprojektu ma na celu ukazanie, niekiedy ju zapomnianych, przejawów kultury ludowej i obyczajów, a w efekcie zaszczepienie w odbiorcach wspóczesnej kultury chci kultywowania rodzimych tradycji. Jednym z wyników realizowanego projektu bdzie równie rozpropagowanie regionu pogranicza jako godnego odwiedzenia i ciekawego terenu turystycznego.

   W ramach mikroprojektu realizowane bd nastpujce zadania: cykl siedmiu warsztatów artystyczno-rkodzielniczych; plenery artystyczne: malarski i rzebiarski; spotkanie z kultur Sowiask – koncerty i spektakle oraz promocja mikroprojektu. Poszczególne przedsiwzicia bd odbyway si w Gminie Dukla i na terenie partnera w widniku.

Cakowita kwota mikroprojektu wynosi: 46 489,94 €

   W ramach zadania – Cykl siedmiu warsztatów artystyczno rkodzielniczych – zostan zorganizowane warsztaty majce na celu przyblienie bogactwa przejawów kultury polskiej i sowackiej oraz aktywizacj mieszkaców i artystów z terenu objtego wsparciem. Niniejsza operacja przewiduje organizacj nastpujcych wydarze:

• „Warsztaty pisania jaj w tradycji polskiej i sowackiej”
• „Koronkarstwo w tradycji sowackiej”
• „Wspólne witeczne niadanie – czyli warsztaty, pokaz i degustacja wielkanocnego jada regionalnego tradycji polsko-sowackiej”
• „Warsztaty cymbalistów”
• „Warsztaty regionalnego taca ludowego dla dzieci”
• „Warsztaty twórcze”
• „Wspólnie koldujmy” (efektem tych warsztatów bdzie nagranie i wydanie pyty z koldami w jzyku polskimi sowackim).

   Kolejne zadanie mikroprojektu – Plenery artystyczne: malarski i rzebiarski – stanowi bdzie organizacja plenerów, na które zaproszeni zostan lokalni artyci malarze i rzebiarze polscy i sowaccy. Celem operacji bdzie wymiana dowiadcze artystycznych, zacienienie stosunków ssiedzkich, rozpowszechnianie lokalnej sztuki terenu pogranicza oraz nawizanie dugotrwaej wspópracy. Po zakoczeniu obydwu plenerów zostan zorganizowane wystawy poplenerowe prezentujce efekty siedmiodniowej pracy artystów. Cz integraln zadania stanowi bdzie wydanie katalogu poplenerowego, w którym prezentowane bd powstae podczas pleneru obrazy i rzeby, a take sylwetki ich twórców. Wydawnictwo bdzie swego rodzaju wizytówk naszego regionu oraz materiaem promujcym sztuk pogranicza.

   Spotkanie z kultur Sowiask - koncerty, spektakle – to nazwa kolejnego zadania realizowanego w ramach mikroprojektu przewidujcego organizacj trzech koncertów/spektakli prezentujcych tradycyjn kultur Sowiask:
• „Dzie sowacki”
• „Obrzd Boonarodzeniowy z okolic Dukli na Sowacji”
• „Obrzd Boonarodzeniowy ze Sowacji”. Wydarzenia te s skierowane do szerokiej grupy odbiorców i maj na celu kultywowanie tradycji i zwyczajów oraz ukazanie podobiestw w kulturze Polskiej i Sowackiej. Ich organizacja przyczyni si do poszerzenia oferty kulturalnej partnerów projektu oraz do promocji terenu pogranicza.

 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 19 - 22 z 22