Statystyka

Uytkownikw: 5526
Artykuw: 1505
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23312524
regulamin duktando 2018 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu

REGULAMIN DYKTANDA

Pierwsze Wielkie Gminne Dyktando  „ZOTOSÓW”

1.Organizatorem Dyktanda  ZOTOSÓW jest Orodek Kultury w Dukli,

a wspóorganizatorem Szkoa Podstawowa w Dukli.

2. W dyktandzie mog wzi udzia chtni mieszkacy gminy Dukla.

Kada Szkoa z terenu gminy moe zgosi maksymalnie 2 uczestników

w kadej kategorii wiekowej:

kat I  - klasy  IV, V, VI,                                     
kat II - klasy  gimnazjum  
i klasa VII                                        
kat III – liceum i doroli   

3. Organizator zastrzega sobie prawo limitu przyjtych zgosze uczestnictwa w wypadku, gdy ich liczba przekroczy moliwoci organizacyjne gospodarza dyktanda (bdzie decydowa kolejno zgosze).

4. Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie zgoszenia  do dnia 21 lutego 2018 r. do godz.16.00.

5. Formularz naley dostarczy osobicie  lub w formie elektronicznej na adres e-mail organizatora: norbert@dukla.pl.

6. Dyktando odbdzie si w dniu 23 lutego 2018 roku, o godz. 10.30, w Szkole Podstawowej w Dukli

7. Dyktando pisane jest na oryginalnych kartkach otrzymanych w dniu dyktanda od organizatora, na których kady uczestnik wpisze swoje imi i dat urodzenia. Kartki dyktanda naley podpisa, woy do koperty, a zaklejon kopert odda organizatorowi dyktanda.

8. Podczas pisania dyktanda nie wolno uywa urzdze komunikacyjnych.

9. Tekst dyktanda powinien by napisany w sposób czytelny i wyrany. Nieczytelne zapisy dziaaj na niekorzy uczestnika. Tekstu nie mona pisa drukowanymi literami.

10. Ocenie podlega poprawno ortograficzna i interpunkcyjna zapisanego tekstu.

11. Poprawki naley nanosi skrelajc cay wyraz lub znak interpunkcyjny.

12. Przed rozpoczciem konkursu tekst dyktanda zostanie przeczytany w caoci, a nastpnie podczas konkursu dyktowane bd fragmenty tekstu (kady fragment zostanie odczytany dwa razy).  Po zakoczeniu dyktowania tekst dyktanda zostanie raz jeszcze odczytany w caoci.

13. Jury zastrzega sobie prawo do odrzucenia pracy, której napisanie jest niezgodne z powyszym regulaminem.

14. W przypadku osignicia takiej samej liczby punktów jury podejmie ostateczn decyzj na podstawie iloci bdów. W przypadku wtpliwoci gos decydujcy ma przewodniczcy jury.

15. Sporód wszystkich uczestników (bez wzgldu na wiek, kategori) wyoniony zostanie jeden Mistrz Ortografii Dyktanda „ZOTOSÓW”. Komisja wyoni równie laureatów w poszczególnych kategoriach wiekowych.

16. Mistrz ortografii oraz laureaci otrzymaj nagrody, natomiast kady z uczestników otrzyma pamitkowy dyplom.

17. Ogoszenie wyników i wrczenie nagród odbdzie si podczas Kiermaszu Wielkanocnego (wicej informacji na stronie www.ok.dukla.pl).

18. Udzia w dyktandzie jest bezpatny i dobrowolny, organizator nie zwraca uczestnikom adnych kosztów.

19. Organizatorowi przysuguje prawo uniewanienia konkursu bez podania przyczyny.

20. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (t.j. Dz.U.2006 r. Nr 90 poz. 631 z póniejszymi zmianami) uczestnicy wyraaj zgod na nieodpatne utrwalenie swojego wizerunku w formie fotografii w ramach dokumentacji przebiegu Dyktanda. Wyraaj take zgod na rozpowszechnianie przez organizatora wizerunku swojej osoby bez ogranicze terytorialnych i czasowych za porednictwem dowolnego medium.

Karta  zgoszenia ucznia do konkursu „ZOTOSÓW”

1.        Imi i nazwisko uczestnika ....................................................................................

2.        Klasa i data urodzenia  ………………………………………………………………………………………………….……

3.        Instytucja delegujca ……………………………………………………………………………………………….…………

4.        Imi i nazwisko opiekuna, nr telefonu ……………………………………………………………………………….