Statystyka

Uytkownikw: 5719
Artykuw: 1593
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 25101959
regulamin - poezja patriotyczna 2019 Utwrz PDF Drukuj Pole znajomemu


REGULAMIN - XIII POWIATOWY KONKURS

  RECYTATORSKI POLSKIEJ POEZJI PATRIOTYCZNEJ

   dla dzieci i modziey ze szkó podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu kronieskiego

 

WARUNKI UCZESTNICTWA  I  PRZEBIEG KONKURSU: 

1.     Konkurs organizowany jest w trzech etapach: szkolnym, gminnym i powiatowym.

2.     Uczestnicy konkursu podzieleni s na trzy kategorie wiekowe:

- uczniowie szkól podstawowych z klas 4-6,

- uczniowie  kl. VII, VIII i gimnazjum,

- uczniowie szkó ponadgimnazjalnych. 

      3.   Etapy eliminacji:

 

 - etap gminny:  5 kwietnia  br. o godz. 9.00, sala widowiskowo-kinowa Orodka Kultury w Dukli.

Zgoszenia prosimy przesya na adres norbert@dukla.pl do dnia 2 kwietnia 2019r. do godz. 15.00

Uwaga! Karta zgoszenia musi zawiera:

 

1.     imi i nazwisko ucznia……………….

2.     nazwa szkoy………………….

3.     klasa ( wiek)…………………..

4.     tytu , imi i nazwisko autora utworu…………………….

5.     imi i nazwisko nauczyciela przygotowujcego ucznia tel. kon………………….……

  

    - etap powiatowy odbdzie  si w Internacie ZS w Iwoniczu – ul. Zadwór 15 :

dla  szkó podstawowych              - 09. 04. 2019 r. od godz.  9.00

dla kl. VII, VIII i gimnazjum,       - 09. 04. 2019 r. od godz. 11.00

dla szkó ponadgimnazjalnych      - 09. 04. 2019 r. od godz. 13.00.

  (szkoy ponadgimnazjalne nie bior udziau w etapach gminnych,  bezporednio zgaszaj si na etap powiatowy)

  Ogoszenie wyników konkursu poczone z wrczeniem nagród nastpi w dniu konkursu po przesuchaniach w kadej kategorii wiekowej     

 4.   Uczestnicy prezentuj po 1 utworze poetyckim polskiego autora wg. wasnego wyboru. Czas prezentacji  nie moe przekroczy  5 minut.

   

 KRYTERIA OCENY  I  NAGRODY

 1.      Oceny prezentacji na kadym etapie eliminacji dokonuje jury powoane przez organizatorów.

 2.      Kryteria oceny :  - dobór i rozumienie tekstów,  -  interpretacja utworów,  - poprawno i ekspresja prezentacji,   - dykcja oraz opanowanie tekstu.

 3.      Laureaci  etapu szkolnego i gminnego otrzymuj pamitkowe dyplomy.  Laureaci finau powiatowego otrzymuj nagrody ufundowane przez organizatorów.

 

UWAGI OGÓLNE

1.      Koszty eliminacji pokrywaj organizatorzy poszczególnych etapów.

2.      Koszty podróy na eliminacje  powiatowe i  fina konkursu pookrywaj jednostki delegujce.

3.      Uczniowie przyjedaj na konkurs z opiekunem.

4.      Na podstawie z art. 13 rozporzdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwizku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporzdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuj, e: niezbdna jest zgoda Rodzica lub opiekuna prawnego dzieci i modziey niepenoletniej na udzia w XIII powiatowym Konkursie Polskiej Poezji Patriotycznej – wzór poniej:

 

 Wyraam zgod na wykorzystanie danych osobowych mojego dziecka i fotografowanie podczas XIII Powiatowego Konkursu Recytatorskiego Polskiej Poezji Patriotycznej. Zgadzam si równie na publikacj wizerunku mojego dziecka na stronach internetowych powiatu i gmin, w dwumiesiczniku „Nasz Powiat” oraz w lokalnej prasie.

 

……………………………………………….

 

 

Mona wyrazi tak zgod zbiorczo na jednej licie reprezentantów szkoy zawierajc tre jw. A poniej podpisy.