Wydawnictwa

Partner serwisu

Zaprzyjanieni

Gocie na stronie

Odwiedza nas 2 goci

Statystyka

Uytkownikw: 5607
Artykuw: 1530
Adresw: 6
Odwiedzin serwisu: 23931193

Archiwum

Zakoczenie Projektu "Ple to sma"
2017art_animare.jpg
PLE TO SAM – ZAKOCZENIE PROJEKTU
   Projekt „Ple to sam - plecionkarstwo ekologiczne” dofinansowany ze rodków Gminy Dukla zakoczyo si w dniu 26 padziernika 2017 r. wystaw w Transgranicznym Centrum Wymiany Kulturalnej. Na wystawie zostay zaprezentowane prace dzieci uczestniczcych w warsztatach zorganizowanych przez instruktorów rkodziea ze Stowarzyszenia Inicjatyw Kulturalno-Ekologicznych ANIMARE, które byo pomysodawc tego projektu. Podczas zaj, które odbyway si w pracowni Pani M. Fornal oraz w pracowni plastycznej w Orodka Kultury w Dukli, dzieci poznay techniki rónych splotów. Pod okiem Pani B. Marchewki powsta pikny pajk ze somy i bibuy, dzieci pieky równie ciasto obrzdowe. Na zajciach prowadzonych przez J. Sadowsk-Wrzecionko wykonano koszyki z siana i wianki zioowe. Dzieci zapoznay si z technik splotów makramy, dziki czemu powstay pikne, kolorowe apacze snów - warsztaty prowadzia Pani A. Wrzecionko.


   Stowarzyszenie Animare bardzo dzikuje za wspóprac: Pani M. Fornal i Panu dyrektorowi Szkoy Podstawowej w Dukli oraz Pani dyrektor M. Walaszczyk-Faryj. Dzikujemy równie rodzicom i dzieciom za zainteresowanie warsztatami i tak liczne przybycie na wystaw kocow. J. Sadowska - Wrzecionko
 
Warsztaty taca ludowego
   Warsztaty regionalnego taca ludowego dla dzieci Na koniec padziernika przypada realizacja kolejnej inicjatywy zaplanowanej w ramach projektu „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej. W Polsce i na Sowacji odbyy si „Warsztaty regionalnego taca ludowego dla dzieci”.
2017warpolskaart.jpg
   Jako pierwsi, w trzeci weekend padziernika, do Dukli przyjechali Sowacy. 20-osobowa grupa dzieci w wieku 12-13 lat, z zespou folklorystycznego „Makovicka” ze widnika, wraz z trójk opiekunów, spdzia u nas trzy dni. Uczestnicy warsztatów mieli okazj pozna polsk kultur taneczn, poprzez nauk jednego z taców narodowych – „Krakowiaka”. Warsztaty poprowadziy dwie instruktorki – specjalistki w dziedzinie taca ludowego, Panie Magorzata Machnik i Natalia Halerz, pracujce na co dzie przy Zespole Taca Ludowego „Pogórzanie”. Dzieci spdzay na sali wiczeniowej po kilka godzin dziennie, uczc si kroków i poznajc poszczególne elementy ukadu tanecznego.


Zajcia odbyway si w sali gimnastycznej Szkoy Podstawowej w Dukli, która zostaa udostpniona dziki uprzejmoci Pana Dyrektora Jerzego Pcaka. Na zakoczenie intensywnego weekendu, przed wyjazdem do widnika, modzi tancerze zaprezentowali zgromadzonej publicznoci efekty swojej cikiej pracy pod okiem instruktorów. Poród ogldajcych znaleli si Burmistrz Dukli – Pan Andrzej Bytnar oraz dyrektor Orodka Kultury w Dukli – Pani Magorzata Walaszczyk-Faryj. Dzieci zataczyy równie swój popisowy taniec sowacki – „Polk Saris” i „Poloneza” poprowadzonego przez Panie Magorzat i Natali.
   2017taniecsowacja.jpg
   Tydzie póniej, w towarzystwie opiekunów na Sowacj pojechao 16 dziewczynek oraz 4 chopców z terenu naszej gminy, w wieku od 6 do 9 lat, które uczestnicz w zajciach tanecznych prowadzonych przez instruktorów Orodka Kultury w Dukli. Dla wikszoci, trzydniowe warsztaty byy pierwszym w yciu, samodzielnym wyjazdem poza granice kraju. Patronat nad warsztatami sprawowa sowacki partner mikroprojektu – Podduklianské osvetové stredisko w widniku. Tu po przyjedzie odbyy si pierwsze zajcia.


Do ich poprowadzenia zaproszono sowackiego choreografa, scenarzyst, reysera i pedagoga taca – Ing. Ladislava Bainský’ego wraz z pomocnikiem Matejem Ragan. Instruktorzy zaproponowali nam nauk kilku ludowych zabaw tanecznych pochodzcych z rónych regionów Sowacji: „Kotka”, „Vruna lei”, „To i ja, to i ty”, „Koe jadom” oraz „Medveu, daj labe”. Dzieci poznay przypiewki oraz kroki taneczne, które nastpnie zostay poczone w suit taców sowackich. Nauka ukadu zostaa podzielona na kilka etapów, tak by dzieci dostatecznie przyswoiy materia. Instruktorzy kad woln chwil wykorzystywali na prac nad technik taneczn uczestników warsztatów. Na zakoczenie intensywnych trzech dni moglimy si pochwali efektown etiud taneczn, któr obejrzaa Dyrektor Podduklianskégo osvetovégo strediska w widniku – Pani Maria Pajzinkova.

   Celem zorganizowania tych dwuetapowych warsztatów w ramach Programu Wspópracy Trangranicznej Interreg V-A Polska – Sowacja 2014-2020 finansowanego przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego byo poznanie kultury tanecznej regionu pogranicza przez najmodszych mieszkaców obszaru wsparcia. Pozwoli to ochroni cho niewielk cz tradycji naszych przodków i ugruntowa tosamo lokaln przyszych odbiorców kultury.
 
zapowied wydarzenia "Hulyet, hulyet"
  huliet.jpg
  „Hulyet, hulyet” to poetycka opowie inspirowana historiami i zdjciami z krakowskiego getta, zrealizowana w formie cieniowej instalacji teatralnej. Ekrany zamontowane s w przedmiotach codziennego uytku - w starych walizkach, pudeeczkach po lekarstwach, szafce aptecznej, w stole. Widzowie razem z wykonawcami przechodz od obiektu do obiektu, ogldajc kolejne sceny. Mog dotyka eksponatów, nie ma teatralnej iluzji, a dystans pomidzy wystpujcymi i ogldajcymi jest minimalny. Spektakl - instalacja Huljet huljet jest osobist wypowiedzi artystyczn zespou Teatru Figur Kraków. To wyraz niezgody na to, aby wspomnienie o ludziach, którzy yli w getcie przykryy statystyki ofiar i bezosobowe tablice pamitkowe. Wszyscy wiedz o utworzeniu getta, o jego likwidacji, ale mao kto wie o tym, e na Limanowskiego sprzedawano lody, a Rosnerowie grali w kawiarni koncerty. e byo co najmniej kilka tras szmuglowania koszernego jedzenia, dziaay organizacje pomocowe, szpital, a w Aptece pod Orem czytano gazety, suchano muzyki, prowadzono dyskusje. e modzi – wbrew wszystkiemu - si zakochiwali. Próbowano y. 
Spektakt:
24 padziernika 2017r.
godz 12.00 - gimnazja
12.45 warsztaty
godz.18.00 - doroli
18.45 warsztaty
wstp wolny
Czytaj cao
 
Wystawa "Ple to sam"
2017wszystkoplec.jpg
 
Dukielski Rajd Starszakw
2017dutwrajdzyndranowa.jpg
 
program Niepodlega
niepodlega_3.jpg
 
Pieni Patriotyczne
niepodlega_konkurs.jpg

Protokó z posiedzenia komisji Konkursu Pieni Patriotycznej

Projekt pt. „Ballada pisana Szlakiem frontu Wschodniego” realizowany w ramach Programu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Niepodlega”.

19 padziernika 2017r. w sali Orodka Kultury odby si Konkurs Pieni Patriotycznej. Komisja w skadzie; Magorzata Lasek-Such - nauczyciel muzyki Szkoy Podstawowej w Dukli, Katarzyna Koodziej - przedstawiciel Zwizku Harcerstwa Polskiego oraz Artur Szajna – instruktor muzyki z Orodka Kultury, wyonia laureatów:


1. Marcelin Albrycht – SP Równe
2. Zuzann Szczurek – SP Równe
3. Oliwi Bobul – ZS nr I Dukla
4. Eliz Kowalsk – ZS nr I Dukla
5. Magorzat Wróbel – SP Jasionka
6. Juli Kul – SP Jasionka 7. Sar Woniak – Gimnazjum Iwla
8. Bartomieja Dbca – Gimnazjum Wietrzno
9. Stanisawa Stojak – ZS nr II Dukla

Ponadto komisja konkursowa postanowia wyróni:
1.Dari Rajchel – ZS nr I Dukla
2.Joann Kawulok - Royal Art
3.Sabin Sered – SP Iwla
4.Gabriel Fornal – Gimnazjum Gojsce
5.Klaudi Trzebuni – Gimnazjum Tylawa

UWAGA! Warsztaty dla laureatów i wyrónionych odbd si we czwartek 26 padziernika o godz. 16.00 w sali widowiskowo-teatralnej Orodka Kultury, ul. Kosciuszki 4

Laureaci i wyrónieni wystpi 11 listopada podczas Uroczystego Koncertu „Wspólne piewanie Pieni patriotycznych” w nowych aranacjach utworów patriotycznych.

Dofinansowano ze rodków Programu Wieloletniego NIEPODLEGA na lata 2017-2021 w ramach Programu Dotacyjnego “Niepodlega”

logo_pl1.jpg
 
Warsztaty Twrcze- Ikony i Filc
Warsztaty twórcze
2017artikonywar.jpg
   W ramach mikroprojektu „Sowiascy bliniacy” – mozaika tradycji. Odnajdywanie podobiestw w kulturze polskiej i sowackiej, odbyy si „Warsztaty twórcze” skierowane do mieszkaców Dukli i Svidnika. W dniach 29 – 30 wrzenia 2017 r. po stronie Polskiej odbya si pierwsza cz warsztatów, podczas których uczestnicy poznali histori i technik pisania Ikon - obrazu o tematyce religijnej malowanego na desce, przedstawiajcego witych, sceny biblijne. W tajniki „sztuki Ikonopisarstwa” uczestników wprowadzi instruktor sowacki - duchowny Jan Pajkos. Po zapoznaniu si ze znaczeniem Ikony oraz jej bogat symbolik, uczestnicy mogli spróbowa swoich si i „napisa” ikon z wizerunkiem pantokratora czyli przedstawieniem postaci Jezusa Chrystusa.


   Tydzie póniej na Sowacji w Svidniku odbya si druga cz warsztatów. Tematem tego spotkania, prowadzonego przez Pani instruktor – Joann Sadowsk – Wrzecionko, by „wiat Filcu”. W ramach warsztatów w pracowni Podduklianské osvetové stredisko vo Svidníku zebraa si liczna grupa pa, które wykonay w technice filcowania „na mokro” szale, kamizelki i biuteri. 2017artfilc.jpgMetoda ta polega na formowaniu wókien weny w jednolity zbity materia, przy uyciu ciepej wody i myda, poprzez pocieranie i ugniatanie. Uczestniczki warsztatów wykonyway swoje prace z biaej weny pochodzcej z regionu Podkarpacia, a po powstaniu prac i oczyszczeniu ich z myda zostay one zafarbowane w kpieli wodnej z barwnikami.


   Realizacja „Warsztatów twórczych” przyczynia si do aktywizacji mieszkaców i artystów z terenu pogranicza polsko–sowackiego, wymiany kulturowej oraz ochrony historii naszych regionów. Wpyna te pozytywnie na poszerzenie horyzontów i zdobycie nowych umiejtnoci uczestników warsztatów.
 
««  start « poprz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 163 - 180 z 706