KONKURS - MAŁE FORMY TEATRALNE

13-11-2020

REGULAMIN
XVI KONKURS MAŁE FORMY TEATRALNE  2020

 

1.Konkurs jest imprezą otwartą dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Dukla

2.Konkurs przeprowadzony zostanie w IV kategoriach wiekowych:

Kat. I - kl. O-III – godz.9.00

Kat. II - kl. IV-VI  - godz. 10.00

Kat. III - VII – VII – godz 11.00

Kat. IV – Liceum – godz 11.30

 1. kategorie konkursowe:
 2. a) inscenizacja wiersza
 3. b) inscenizacja prozy
 4. c) pantomima
 5. Prezentacje oceniać będzie komisja powołana przez organizatora według kryteriów:
   - dobór repertuaru do wieku i możliwości wykonawcy

 - interpretacja

 - kultura słowa

 - ogólny wyraz artystyczny inscenizacji

 1. W inscenizacji może wziąć udział dowolna ilość osób
 2. Tematyka repertuarowa jest dowolna.
 3. Kolejność prezentacji ustala organizator.
 4. Organizator przewiduje dla każdego uczestnika pamiątkowe dyplomy, a za I, II, III miejsce nagrody.
 5. Konkurs odbędzie się w dniu 13 listopada 2020r.  o godz. 9.00 w sali kinowo-teatralnej Ośrodka Kultury
 6. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia

 oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub

 na email: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 9 listopada 2020r. do godziny 16.00.

Karty zgłoszenia dostarczone po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane.

 

 

Karta zgłoszenia XVI KONKURS MAŁE FORMY TEATRALNE  2020

 

tytuł prezentacji..........................................................................................
(nazwa grupy)............................................................................................
kategoria konkursowa..................................................................................
kategoria wiekowa.......................................................................................
autor.........................................................................................................
ilość uczestników.........................................................................................
szkoła........................................................................................................
opiekun (tel.)..............................................................................................

Zgoda RODO

 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
 • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

………………………………………………………………………………

                                                                                                                                                                         Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">