Regulamin - Międzygminny Konkurs Kolęd 2019

18-12-2019

TERMIN:    18  GRUDNIA 2019        GODZ.   9.00
MIEJSCE:     Sala kinowo-teatralna Ośrodka Kultury w Dukli ul. Kościuszki 4,   38-450 Dukla

 REGULAMIN:

  1. Uczestników konkursu obowiązuje wykonanie jednej tradycyjnej kolędy lub pastorałki.
  2. Cel konkursu:  Podtrzymywanie i popularyzacja bogatych tradycji narodowych oraz zachowanie od zapomnienia starych kolęd i pastorałek.
  3. Do konkursu dopuszcza się wyłącznie solistów i zespoły wokalne z powiatu krośnieńskiego z akompaniamentem (co najmniej 3 wokalistów/wokalistek w jednym zespole), lub podkładem muzycznym wyłącznie na płycie CD (format audio lub mp3). 


                            Uwaga!!!    Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednej kategorii konkursowej.

 

  1. Warunkiem dopuszczenia do konkursu będzie prawidłowo wypełniona oryginalna karta zgłoszenia oraz zgoda RODO, podpisana przez rodzica lub opiekuna prawnego, dostarczona osobiście lub na email: norbert@dukla.pl (skan lub foto) w terminie do 13 grudnia 2019r. do godziny 16.00, karty po wyznaczonym terminie nie będą przyjmowane
  1.  Kryteria oceny: 
a) dobór repertuaru          b) muzykalność i warunki głosowe wykonawcy          c) ogólny wyraz artystyczny

  Kategorie: 

a) soliści

I kategoria - kl. IV - VI 
II kategoria – VII, VIII 
III kategoria - szkoły średnie  i dorośli (o zakwalifikowaniu się do konkursu  uczestników w tej kategorii będzie decydowała kolejność zgłoszeń)

b) zespoły wokalne– bez podziału na kategorie  wiekowe.

  Placówka delegująca może zgłosić maksymalnie dwóch uczestników w każdej kategorii wiekowej.
8.  Komisja konkursowa  przyzna miejsca, może również przyznać nagrodę GRAND PRIX 
9.  Laureaci przeglądu otrzymają nagrody rzeczowe, każdy uczestnik otrzyma pamiątkowy dyplom .
10.  Uczestnicy konkursu przyjeżdżają na koszt własny.
  1. Uczestnik prezentujący utwór nie może go powtórzyć z poprzedniej edycji !!!
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu
  3. Wręczenie nagród odbędzie się w dniu konkursu.

 

 

        Karta zgłoszenia  VII POWIATOWY KONKURS KOLĘD I PASTORAŁEK DUKLA 2019

 

Nazwisko i imię .................................................................................
Tytuł utworu.......................................................................................
Kategoria ............................................................................................
Placówka delegująca...........................................................................
Imię i nazwisko opiekuna, nr telefonu. ..............................................

   Uwagi………………………………………………..........................

Zgoda RODO

  • Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka przez Ośrodek Kultury w Dukli, ul. Kościuszki 4, 38-450 Dukla w celach promocji wydarzenia.
  • Wyrażam zgodę na publikację wizerunku mojego dziecka na stronach www. Ośrodka Kultury, na tablicach informacyjnych Ośrodka Kultury i w miesięczniku „Dukla.pl” w celu promocji wydarzeń kulturalnych.

Oświadczam, że zapoznałem/łam się art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchybień dyrektywy 95/46/WE (RODO).

                                                                                                                                                               ………………………………………………………………………
Data, podpis rodzica / opiekuna prawnego

integrity="sha384-q8i/X+965DzO0rT7abK41JStQIAqVgRVzpbzo5smXKp4YfRvH+8abtTE1Pi6jizo" crossorigin="anonymous">